Over ons

Jungle is het centrum voor cultuur en maatschappelijke betrokkenheid in Amsterdam Oost.

De Jungle staat symbool voor de mooiste natuur die wij op deze aarde hebben. Het laatste stukje pure natuur, deels nog ongerept, de longen van onze wereld, maar ook bedreigd door de mens. Het samen toe werken naar een leefbare, rechtvaardige wereld, waarin de Jungle en alle andere waardevolle gebieden behouden blijven, dat is waar Jungle Amsterdam voor wil staan. Een ontmoetingsplaats voor mensen die vol energie en met creatieve ideeën een bijdrage willen leveren aan een wereld waarin ruimte en respect is voor iedereen. Een centrum waar uitvoerders en geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten en geïnformeerd worden over alle spannende nieuwe ontwikkelingen. Een plek voor de burger om te ervaren dat duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid alles behalve saai zijn, maar juist een aantrekkingskracht hebben op creatieve geesten, vernieuwende artiesten, intelligente mensen, studenten en iedereen die zich betrokken voelt bij het tot stand komen van een leefbare wereld.

lantaarn

Onze missie

De Jungle wil een bijdrage leveren aan het tot stand brengen van een leefbare en rechtvaardige wereld, nu en voor toekomstige generaties, door het bevorderen van het bewustzijn en de actieve betrokkenheid van de burgers.

Onze visie

In een aantrekkelijke omgeving, waar mensen graag vertoeven, willen wij artiesten en maatschappelijk betrokken organisaties een podium bieden om hun creaties en gedachtengoed met het publiek te delen, een bewustwordingsproces op gang te brengen en het kritisch denken te bevorderen.

Cultuur dient daarbij als katalysator en initiator van ontwikkelingen in de maatschappij. Zodra er iets staat te veranderen in de samenleving, zijn kunstenaars en artiesten de eersten die dit signaleren en overbrengen aan het publiek.

Maatschappelijk betrokken organisaties en bedrijfjes worden gevraagd om hun denkbeelden, nieuwe ontwikkelingen en uitvindingen met het publiek te delen en bij te dragen aan het op gang brengen van een bewustwordingsproces. Hierbij wordt met name uitgegaan van kleinschalige praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

De Jungle is de verbindende factor tussen creatieve en slimme mensen die innovatieve oplossingen bedenken voor maatschappelijke vraagstukken en de bewuste burger voor wie de kwaliteit van leven voor iedereen, nu en later vooropstaat.

Een plek voor alle positief ingestelde mensen om mee te doen en mee te praten, ongeacht opleiding, afkomst, leeftijd en andere zaken die er niet toe doen. Tenslotte zijn het deze positief geladen mensen die samen een blijvende verbetering tot stand kunnen brengen.

ANBI-status

Jungle Amsterdam is een project van de Stichting Scarabee.

Voor meer informatie i.v.m. ANBI-status zie: https://stichtingscarabee.nl/

AVG Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Stichting Scarabee (www.stichtingscarabee.nl), hier na te noemen de Stichting, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en producten en/of u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en/of u zich als vrijwilliger aanmeld voor vrijwilligersactiviteiten die op de website van de Jungle Amsterdam (www.jungle.amsterdam) worden gepubliceerd. Om aan de eisen van de AVG te voldoen heeft de Stichting een privacy-protocol opgesteld bij de registratie en verwerking van persoonsgegevens.

1.  Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

2.  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

3.  Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het informeren over de activiteiten

Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen om onze zakelijke dienstverlening uit te voeren

De aanmelding en registratie van vrijwilligers in onze administratie

4.  Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen zijn op te vragen via de contactpagina op de website.

5.  Delen van persoonsgegevens met derden

De Stichting verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De Stichting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link op onze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.

6.  E-mail en Nieuwsbrief

Als u op de website een contact of aanmeldformulier voor ontvangst van de nieuwsbrief invult, of ons een email stuurt, dan wordt dit emailadres alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van nieuwsbriefontvangers. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

7.  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stichting gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk om de technische werking van de website en uw gebruiksgemak te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

8.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de gegevensverwerking indienen via onze contact-pagina.

9.  Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

De Stichting zorgt voor een veilige opslag en verwerking van persoonsgegevens om misbruik, verlies, onbevoegde toegang , ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren hebben wij met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de EU verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijk blijft de Stichting verantwoordelijk.